Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları
01 Şubat 2019

 • Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Yönetim Birimi Sorumlusudur. Kalite ve Akreditasyondan Verimlilikten Sorumlu Başhekim Yardımcısına bağlı olarak çalışır. Kalite Yönetim Biriminde çalışan personel, kalite yönetimi, hasta güvenliği, dokümantasyon gibi konularda eğitim alır. Kalite Yönetim Birimi;

 • Kalite, akreditasyon  ve verimlilik (Hastane Yerinde Değerlendirme Soru Listesi Kapsamında) süreçlerinin hastanemizde uygulanabilirliği konusunda karar ve yürütme organı olarak çalışır.

 • Kalite yönetimi çalışmaları ve verimlilik (Hastane Yerinde Değerlendirme Soru Listesi Kapsamında) süreçleri hakkında koordinatörlük, diğer hastaneler ve kamu kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği yapar.

 • Kurumun kalite geliştirme uygulamaları konusundaki politika ve stratejilerini belirler.

 • SKS ve verimlilik (Hastane Yerinde Değerlendirme Soru Listesi ) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

 • SKS ve Verimlilik (Hastane Yerinde Değerlendirme Soru Listesi ) süreçlerinin çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar. Dokümanların hazırlanması, onaylanması ve yayınlanmasını sağlar.

 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. Kurumun kalite hedeflerini belirlenmesini sağlar. Bölüm yöneticileri ve bölüm kalite sorumluları ile Bölüm hedeflerinin belirlenmesini, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların planlamasını, dönemsel hedef analizlerinin yapılmasını organize eder.

 • Öz değerlendirme sürecini yönetir.

 • Yazılı düzenlemeleri yönetir.

 • Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda kalite çalışmalarını yürütmek üzere bölüm kalite sorumluları, komite, ekip,  kalite çemberi gibi çalışma gruplarının oluşturulmasını ve koordinasyonunu sağlar.

 • Kalite Yönetim Direktörü ve kalite yönetim birimi çalışanları SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır. Komitelerin asgari SKS belirtilen konulara yönelik çalışmalarını yürütülmesini koordine eder.

 • Bölüm Kalite Sorumluları ile koordineli çalışır. Sorumlular bölümlerde yürütülen düzeltici önleyici faaliyetleri takip eder. Bölümlerinde Merkezi değerlendirme ve öz değerlendirme süreçlerine eşlik eder. Bölümleri ile ilgili dokümantasyon ihtiyaçlarının belirlenmesi, hazırlanması, onaylanması sürecinde yer alır.

 • Düzeltici Önleyici Faaliyet sürecini yönetir. Hastane Düzeltici Önleyici Faaliyet Sorumluları ile sürecin takibini yapar gerekli durumlarda uygunsuz faaliyetlerin hastane Yöneticiliğine iletilmesini sağlar.

 • Hasta bakım kalitesi ile hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli tüm kaynakların planlanması, temini ve yönetilmesini sağlar.

 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir. Güvenlik Raporlama Sistemine yönelik her türlü olayları gruplandırır, ilgili komitelere sevk eder,  denetimlerini sağlar.

 • Kurumdaki mevcut sorunları tespit eder, öncelik sırasına koyar ve bu doğrultuda süreç iyileştirme çalışmaları yapar ve yapılmasını sağlar.

 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir. Kalite Yönetim Birimi anket uygulamasında anketörleri eğitir, gizliliği sağlar, anket uygulanacak kişilerin nasıl seçileceğine karar verir, veri analizini yapar. Anket sonucunda sorunlu alanları belirleyerek Düzeltici Önletici Faaliyet başlatır ve verileri sisteme aktarmakla görevlidir.

 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. Analiz sonuçlarını gösterge sorumluları ve bölüm yöneticileri onayı ile gerekli durumlarda Hastane Yöneticiliğine sunar. Göstergelerin

 • TUR_GÖS ve Kurumsal Kalite sistemine girişini sağlar.

 • Klinik Kalite İyileştirme sürecinin sağlıklı işlemesine yönelik gerekli alt yapının kurulumunu sağlar.

 • Hasta ve Çalışan Öneri ve Şikayet Değerlendirme Ekibi üyesi olarak; Öneri ve Şikayet kutuları, intranet ve hastane web sitesi aracılığıyla iletilen hasta ve çalışan öneri-şikayetlerin değerlendirilmesini sağlar, ilgili birimlere iletilir, gerekli düzenlemeler ve uygulamaların takibini yapar.

 • Kalite yönetim sisteminde süreç ve uygulamalara dair eğitimleri Eğitim Komitesi ile planlar ve çalışanların eğitimleri almalarını sağlar.

 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. Risk Yönetim sürecini İş Sağlığı Güvenliği Kurulu ve diğer komiteler ile birlikte koordine eder.

 • Hastane yönetimi ile hizmet sunumuna yönelik tüm bölüm kalite sorumluları ve bölüm yöneticileri ile değerlendirme toplantıları yapılmasını organize eder.

 • Kalite/ Akreditasyon Daire Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı yönetimi çalışmaları, duyuruları konusunda koordinatörlük, diğer hastaneler ve kamu kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliği yapmak.