Ybü Hasta Yakınları Bilgilendirme ve Ziyaretçi Formu
22 Ağustos 2023

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ HASTA YAKINLARI
BİLGİLENDİRME VE ZİYARETÇİ KURALLARI

1)  Yoğun Bakım Ünitemize hoş geldiniz. Sevdiklerinizin hayatından endişe duyuyorsunuz. Sizi anlıyoruz ve sıkıntılarınızı sizinle paylaşıyoruz.

 

2)  Yoğun bakım hastaları hayati risk taşıyan hastalardır. Bu nedenle hastanız Yoğun Bakım ünitesinde 24 saat kesintisiz sağlık personeli gözetimindedir ve özel cihazlarla dış etkilerden korunarak tedavi edilmektedir.

 

3)  Hastalarınızın kişisel ihtiyaçları yoğun bakım personeli tarafından karşılandığı için hastanın yanında refakatçiye gerek yoktur.

 

4)Hastanız Yoğun Bakıma yattıktan sonra sizden ulaşılabilecek telefon numaraları istenecektir.   Lütfen verdiğiniz numaraların 24 saat boyunca açık ve ulaşılabilir olmasına dikkat ediniz. Hastanızın ihtiyaçları ve durumu ile ilgili değişiklik olması durumunda verdiğiniz telefon numaralarından size ulaşılıp bilgi verilecektir.

 

5)  Ziyaretsaatihaftaiçisalı ve Cuma günleri15:00-16:00saatleriarasındadır. Herhastaiçinhergünenfazlabir ziyaretçi kabuledilirve en fazla5-15 dakikada tamamlanır. Çocuk ziyaretçialınmamaktadır.

 

6)  Yoğun bakımımızıngirişindebir bekleme salonu/alamevcuttur. İsteğiniz halinde beklemeamlı bu alanları kullanabilirsiniz.

 

7)  Yoğunbakım ünitesine girerken ve ayrılmadan önceeller mutlaka yıkanmalıdır veya el dezenfektanıile temizlenmelidir.Ziyaretyapacakkişilerüniteyegirişte,anlatılankurallara(elhijyeni,izolasyonönlemleriveziyaret süresi)uymalıdırlar.

 

8)İzole hastaların ziyareti sırasında uyulması gereken kurallarhemşire tarandan anlatılır,  sonra hastasıyla görüştürülür.

 

9)Ziyareteçiçekgetirilemez, aksibelirtilmediğisürecegıdamaddeleri degetirilmez. Ziyaretsırasındacep telefonu ile konuşmak,fotoğrafvevideoçekimiyasakr. Ziyaretçi kendihastasıdışındabaşkahastavehasta bakımmalzemelerine temasedemez.

 

10)Hasta ile ilgilivenilir,zlıveaydınlatıcıbilgialmaksizleriçinçok önemlidir.Genellikletümyakınlarfarkyollardanbilgialmayaçalıştığıiçinortayabilgikarmaşasıçıkar.Bugibidurumlarıönlemekiçinaileüyelerindenbir yadaikikişiyisözolarakbelirlemekbilgiakışıdüzenleyecektir.Hastaların geneldurumlarıhakkındabilgibirinci dereceyakınlarınabilgilendirmealanındaveyahastabaşındadoktortarafındanYoğunBakım HastaYakını Bilgilendirme ve Kayıt Formudoldurularak verilir.Telefon ilebilgiverilmez.

 

11)Toplumdasalgınvarlığındaünitemizdeziyaretçikısıtlamasıyapılabilir.Ziyaret saati;acil birdurum olduğundaveya tedavi,  bakımve beslenme sürelerindeuzama oldunda birazgecikebilir.Bu tür gecikmelerde gerekli anlayışı göstermenizibekliyoruz.

 

12)Ateş,burunakınsı,ishal,  kusma veenfeksiyondermatiti olan kişilerziyaretçi olarakkabul edilmeyecektir. Toplumda salgın varlığında ziyaretçikısıtlamayapılabilir. Bağışıklıksistemi baskılanmış hastalan yakınlatarafındanziyaretinedoktorkararverir.

 

13)Hastanemizintelefon numarası:02667380022-7380898dahil numaramız ............... dir Sabahsaatlerinde hastalamızınvizit/tedavivebakımsaatleridir.Butelefonlardan12:00-21:00saatleriarasıbilgialabilirsiniz.Ancak bu bilgisadece işleyişle ilgiliolabilir. Hastanızla ilgilien doğrubbivedetaylıbilgiyidoktorunuzdanveyoğunbakım sorumlu hekimindenalabilirsiniz.

 

14)  Hastayakınlanın, hastanegenelkurallarınauymasıgereklidir.

 

Duyduğunuz güvenve yapacağınızişbirliğiiçinşimdiden teşekküreder,iyi günlerdileriz